Menu
   
uvโปรดทราบ…..

เนื่องจากสถาบันวิจัยแสงซินโตรตรอน มีเกณฑ์และเงื่อนไขด้านเวลา ในการพิจารณาจัดตารางเวลาการเยี่ยมชม

ดังนั้น โปรดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

ไม่เช่นนั้น สถาบันฯ อาจไม่สามารถตอบรับความประสงค์ของท่านได้ 

[ ยอมรับและเข้าจองรอบเยี่ยมชม ]

Go to top